Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

The Post-2020 European Disability Strategy EN

15-07-2020 PE 656.398 PETI
Badanie
Streszczenie : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, analyses the European Disability Strategy 2010-2020 and makes recommendations regarding the new European Disability Strategy. The study reflects on the design and implementation of the current Strategy, as well as its achievements and shortcomings. The study makes recommendations in respect of the post-2020 European Disability Strategy. Those recommendations are addressed to the European Parliament, the European Commission and other EU institutions, Member States and key stakeholders, and relate to the groundwork needed to prepare the new Strategy, and the design, content and mechanisms for implementation and enforcement.
Autorzy : Lisa WADDINGTON, Faculty of Law, Maastricht University (NLs) Andrea BRODERICK, Faculty of Law, Maastricht University (NLs)

Fact-finding visit to Bulgaria EN

05-02-2020 PE 621.937 PETI
Briefing
Streszczenie : The PETI Committee decided to organise a fact-finding visit to Bulgaria as a result of a relatively large number of petitions it has received from Bulgarian citizens on the Bulgarian Code of Civil Procedure (CCP). Petitioners allege breaches of consumer rights, corruption, the role of bailiffs, violation of the right to a fair trial, and breaches of Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts. The aim of the visit is to hear the petitioners and to investigate and discuss the subject matter of the petitions with the Bulgarian authorities.
Autorzy : JOHANNES HEEZEN

EU Agencies and Conflicts of Interests EN

23-01-2020 PE 621.934 PETI
Badanie
Streszczenie : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions, takes stock and assesses the existing rules and policies on conflicts of interests in EU agencies and examines whether, and/or how, scrutiny can be improved and whether there is a need to streamline and enhance the coherence of the various rules in place.
Autorzy : Ellen VOS, Natassa ATHANASIADOU, Laura DOHMEN
Rodzaj dokumentu

Podsumowanie

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

25-11-2019 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
W skrócie
Streszczenie : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

Zobowiązania złożone podczas wysłuchań kandydatów i kandydatek na komisarzy - Komisja Ursuli von der Leyen, 2019–2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Streszczenie : W niniejszym dokumencie zebrano najważniejsze wypowiedzi i zobowiązania podjęte przez kandydatów i kandydatki na wiceprzewodniczących i komisarzy podczas wysłuchań przed Parlamentem Europejskim. Dokument ten ma praktycznie i zwięźle umożliwiać czytelnikowi monitorowanie prac i działań przyszłej Komisji. Wyczerpujący opis wszystkich zobowiązań złożonych przez kandydatów i kandydatki oraz ich stanowisk w poszczególnych sprawach można znaleźć w pełnym sprawozdaniu z każdego wysłuchania publicznego, dostępnym na specjalnej stronie wysłuchań Parlamentu Europejskiego, na której dostępne są również pytania i odpowiedzi przedstawione na piśmie.

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019 EN

16-09-2019 PE 629.836 PETI INTA REGI BUDG EMPL
W skrócie
Streszczenie : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Osiągnięcia Komisji Petycji w kadencji parlamentarnej 2014–2019 i wyzwania na przyszłość

03-07-2019 PE 621.917 PETI
Badanie
Streszczenie : W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej obsługiwać obywateli UE, komisja PETI wprowadziła internetowy portal petycji, aby ułatwić składanie petycji, zwiększyć interakcję i rozszerzyć usługi informacyjne. Przyjęła nowe, zaktualizowane wytyczne, by ułatwić rozpatrywanie petycji i proces decyzyjny w komisji. Doprowadziła także do przyjęcia pewnych pozytywnych zmian w Regulaminie PE. Zacieśniono i udoskonalono współpracę z innymi komisjami PE, w tym dzięki utworzeniu sieci ds. petycji. Po raz pierwszy komisja PETI utworzyła specjalną grupę roboczą (ds. dobra dziecka), która przeanalizowała szereg petycji dotyczących praw dziecka i przygotowała zalecenia dla komisji PETI. Komisja PETI utrzymywała dobre stosunki robocze z Komisją Europejską, Radą, państwami członkowskimi i Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Współpracowała ściśle ze służbami PE, w szczególności z Wydziałem Prawnym, oraz znacząco zwiększyła wykorzystanie wiedzy specjalistycznej Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych (na potrzeby studiów i warsztatów) oraz EPRS. Ponadto podczas kadencji 2014–2019 zorganizowała dużą liczbę wysłuchań publicznych. Jednocześnie zakres działań komisji PETI w Parlamencie utrzymano zasadniczo na stałym poziomie, jeśli porównać liczbę sprawozdań, opinii, pytań wymagających odpowiedzi ustnej, rezolucji i misji informacyjnych w kadencji 2014–2019 z kadencją 2009–2014 (zob. załącznik I). Tak jak w przeszłości komisja PETI przeanalizowała wiele petycji dotyczących wszystkich obszarów działań UE: praw podstawowych, migracji, prawa do składania petycji, obywatelstwa, swobodnego przepływu, dyskryminacji, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, praw dziecka, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, niepełnosprawności, polityki społecznej i zatrudnienia, brexitu, lepszego stanowienia prawa i stosowania prawa Unii, otwartości, przejrzystości, dostępu do dokumentów oraz konfliktów interesów, a także umów międzynarodowych. Komisja PETI zajmowała się także bardzo szczegółowymi kwestiami, np. prawem hipotecznym i ryzykownymi instrumentami finansowymi. Komisja PETI odgrywa ważną rolę w wykrywaniu naruszeń praw osób niepełnosprawnych (tak zwaną „rolę ochronną” w unijnych ramach ustanowionych w celu wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na szczeblu UE i państw członkowskich), dlatego poświęciła dużo uwagi tematowi niepełnosprawności. Porównanie danych statystycznych dotyczących petycji w 2014 r. z danymi z 2018 r. pokazuje, że liczba składanych petycji spadła w ciągu kadencji o ponad połowę, prawdopodobnie m.in. ze względu na wprowadzenie portalu internetowego. Niemcy, Hiszpania i Włochy nadal zajmują pierwsze miejsca wśród państw, których dotyczy petycja, i narodowości osób składających petycję; odnoszące się do nich wartości procentowe utrzymywały się na stabilnym poziomie w czasie kadencji, a łączna liczba petycji z tych państw przekroczyła 50 % liczby petycji złożonych w całej UE. Główne tematy petycji obejmowały: prawa podstawowe i sprawiedliwość, ochronę środowiska oraz zdrowie. W danych dotyczących przyjmowania decyzji i statusu petycji odnotowano tylko umiarkowane różnice; zmienił się format składanych petycji: z wiadomości elektronicznych na wykorzystanie portalu internetowego (zob. załącznik II).
Autorzy : JOHANNES HEEZEN, Ottavio MARZOCCHI