Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych

2020/2576(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do dostosowania przepisów dotyczących ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014

2020/2536(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do norm dotyczących baz danych na temat unijnych świadectw kwalifikacji, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych

2020/2528(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie europejskiej bazy danych o jednostkach pływających

2020/2527(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

przedmiotowo właściwa

Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

2020/2514(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
TRAN

przedmiotowo właściwa

Zawarcie umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

2019/0275(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

przedmiotowo właściwa

Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią

2010/0180(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

przedmiotowo właściwa

Sprawozdanie z wdrożenia w sprawie aspektów bezpieczeństwa drogowego przedstawionych w pakiecie dotyczącym zdatności do ruchu drogowego

2019/2205(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Środki techniczne i operacyjne na rzecz skuteczniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego

2019/2193(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)

2019/2192(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

przedmiotowo właściwa