Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH STANOVISKA k usmerneniam pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III

31-01-2020 AFET_PA(2020)646992 PE646.992v01-00
AFET

Nikos ANDROULAKIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2020

NÁVRH STANOVISKA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-02-2020

NÁVRH STANOVISKA o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-02-2020

NÁVRH STANOVISKA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

14-11-2019 AFET_PA(2019)643198 PE643.198v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

16-10-2019 AFET_PA(2019)641414 PE641.414v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

16-10-2019 AFET_PA(2019)641415 PE641.415v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

16-10-2019 AFET_PA(2019)641416 PE641.416v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

16-10-2019 AFET_PA(2019)641417 PE641.417v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2019