Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu pred samitom v roku 2020

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-02-2020

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-02-2020

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k príprave procesu hodnotenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, ku kontrole jadrových zbraní a k možnostiam jadrového odzbrojenia

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-01-2020

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa

21-10-2019 AFET_PR(2019)641445 PE641.445v02-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-11-2019

NÁVRH SPRÁVY Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa

17-10-2019 AFET_PR(2019)641442 PE641.442v02-00
AFET

David McALLISTER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-11-2019

NÁVRH SPRÁVY o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2018

30-09-2019 AFET_PR(2019)641241 PE641.241v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-10-2019