Stanoviská


Ak sa výbor domnieva, že veci, na ktoré sa vzťahuje správa pridelená inému výboru, sa týkajú jeho oblastí pôsobnosti, môže požiadať, aby bol uznaný za výbor požiadaný o stanovisko (článok 53 rokovacieho poriadku). Prijaté stanovisko sa postúpi gestorskému výboru, ktorý o ňom následne hlasuje. Pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru požiadaného o stanovisko (článok 54 rokovacieho poriadku), ktoré patria do výlučnej právomoci tohto výboru, musí gestorský výbor prijať bez hlasovania. Všetky stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré prijal výbor požiadaný o stanovisko, musia byť uvedené v prílohe ku konečnej správe. Na tejto stránke sa uvádzajú stanoviská, ktoré výbory prijali.
Všetky dostupné stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER