Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2020

NÁVRH STANOVISKA k politike hospodárskej súťaže – výročnej správe za rok 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody v mene Európskej únie so Spojenými štátmi americkými o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým v zmysle nariadenia (ES) č. 617/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-10-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-10-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-07-2019