Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests

24-02-2020 AGRI_PA(2020)648361 PE648.361v01-00
AGRI

Juozas OLEKAS

ZÁPISNICA - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00
AGRI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI

 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2020

STANOVISKO k politike hospodárskej súťaže – výročnej správe za rok 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00
AGRI

Elsi KATAINEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-02-2020

STANOVISKO o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

ZÁPISNICA - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI