Úvodné slová

© European Parliament
Ako ústredný cieľ v rámci reindustrializácie bude mať výbor ITRE štyri priority, na ktoré sa bude zameriavať.

Po prvé musíme zabezpečiť, aby právny a hospodársky rámec umožnil európskemu priemyselnému sektoru stať sa inovatívnejším. To si bude vyžadovať prispôsobenie a mobilizáciu programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania s cieľom reagovať na skutočné potreby priemyslu.

Po druhé politiky EÚ musia posilniť vývoj a rast európskych malých a stredných podnikov. Posilnenie malých a stredných podnikov v rovnakej miere súvisí s financovaním, ako aj s otvorenosťou výskumných programov, schémami rozvíjania odborných zručností alebo právnymi predpismi vo fiškálnej oblasti.

Našou treťou prioritou je vybudovať skutočný európsky elektronický trh. Možnosť zníženia nákladov a podpory inovatívnosti európskych podnikov sú výhodami, vyplývajúcimi z rozsahu európskeho trhu. Tak výbor ITRE, ako aj celý Parlament, sú v tejto oblasti veľmi aktívni a v príprave nových právnych predpisov pôjdeme stále ďalej.

Možno najdôležitejšie je spomenúť, že našou základnou prioritou bude využitie plného potenciálu spoločnej energetickej politiky. Iba prostredníctvom bezpečnej energie dokážeme urobiť naše hospodárstvo celosvetovo konkurencieschopným a vyhnúť sa hospodárskemu úpadku.

Našim cieľom je dostať európske hospodárstvo do plusových čísiel a tento rast udržať. Chceme z Európy urobiť lepšie miesto pre život.