Stanoviská


Ak sa výbor domnieva, že veci, na ktoré sa vzťahuje správa pridelená inému výboru, sa týkajú jeho oblastí pôsobnosti, môže požiadať, aby bol uznaný za výbor požiadaný o stanovisko (článok 53 rokovacieho poriadku). Prijaté stanovisko sa postúpi gestorskému výboru, ktorý o ňom následne hlasuje. Pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru požiadaného o stanovisko (článok 54 rokovacieho poriadku), ktoré patria do výlučnej právomoci tohto výboru, musí gestorský výbor prijať bez hlasovania. Všetky stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré prijal výbor požiadaný o stanovisko, musia byť uvedené v prílohe ku konečnej správe. Na tejto stránke sa uvádzajú stanoviská, ktoré výbory prijali.
Všetky dostupné stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol on the implementation of the Agreement on a Sustainable Fisheries Partnership between the Republic of Senegal and the European Union

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644820 PE644.820v02-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

  OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Stanovisko k nariadeniu, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

27-11-2019 BUDG_AD(2019)640654 PE640.654v03-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

26-11-2019 BUDG_AD(2019)643027 PE643.027v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Stanovisko k finančnej disciplíne od rozpočtového roka 2021 a k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

22-11-2019 BUDG_AL(2019)644726 PE644.726v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

13-11-2019 BUDG_AL(2019)643076 PE643.076v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00
BUDG

Olivier CHASTEL