Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018

2019/2128(INI) Postup pre iniciatívnu správu
CONT

Joachim KUHS [ID]

gestorský

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2018

2019/2127(INI) Postup pre iniciatívnu správu
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

gestorský

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

2019/2055(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

gestorský

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

2019/2056(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

gestorský

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

2019/2057(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

gestorský

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

2019/2058(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

gestorský

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov

2019/2059(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

gestorský

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor

2019/2060(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

gestorský

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky výbor regiónov

2019/2061(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

gestorský

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

2019/2062(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

gestorský