Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-01-2020

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-02-2020

NÁVRH STANOVISKA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-01-2020

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

NÁVRH STANOVISKA k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-01-2020

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

18-12-2019 TRAN_PA(2019)644889 PE644.889v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-01-2020

NÁVRH STANOVISKA k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-01-2020