Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 27. októbra 2020

20-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-27_2 PE659.071v01-00 BUDG ECON

Ressources de la Banque centrale européenne FR

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY

AMENDMENTS 14 - 133 - Draft report Amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

14-10-2020 ECON_AM(2020)658929 PE658.929v01-00 ECON
Markus FERBER

AMENDMENTS 25 - 88 - Draft report Amending Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

14-10-2020 ECON_AM(2020)658992 PE658.992v01-00 ECON
Paul TANG

AMENDMENTS 18 - 65 - Draft report Amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 pandemic EN

14-10-2020 ECON_AM(2020)658993 PE658.993v01-00 ECON
Othmar KARAS

Using AnaCredit for climate neutral lending EN

09-10-2020 ECON_QZ(2020)658818 PE658.818v01-00 ECON
Ernest URTASUN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 12. októbra 2020

08-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-12_1 PE658.897v01-00 BUDG ECON

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

08-10-2020 ECON_PR(2020)658908 PE658.908v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 56 - Návrh stanoviska Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ

07-10-2020 ECON_AM(2020)658867 PE658.867v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje

06-10-2020 ECON_PR(2020)658859 PE658.859v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku

05-10-2020 ECON_PR(2020)657280 PE657.280v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

05-10-2020 ECON_PR(2020)658798 PE658.798v01-00 ECON
Paul TANG

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na podporu obnovy hospodárstva v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

05-10-2020 ECON_PR(2020)658799 PE658.799v01-00 ECON
Othmar KARAS

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory

02-10-2020 A9-0173/2020 PE655.852v02-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

NÁVRH STANOVISKA k téme Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO

02-10-2020 ECON_PA(2020)657390 PE657.390v01-00 ECON
Luis GARICANO

Request for response to the relation of M1 expansion and real GDP EN

30-09-2020 ECON_QZ(2020)657412 PE657.412v01-00 ECON
Gunnar BECK

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Piatok, 2. októbra 2020

29-09-2020 ECON_OJ(2020)10-02_1 PE658.774v01-00 ECON

ZÁPISNICA - Pondelok, 29. júna 2020 - Štvrtok, 2. júla 2020

28-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v02-00 ECON

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1067 – 1518 - Návrh správy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 28. septembra 2020

25-09-2020 CJ16_OJ(2020)09-28_1 PE658.719v01-00 BUDG ECON

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

25-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v03-00 ECON
Margarida MARQUES

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice 2019/1937

23-09-2020 ECON_PR(2020)655757 PE655.757v01-00 ECON
Eugen JURZYCA

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

23-09-2020 ECON_PR(2020)655764 PE655.764v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 118 – 569 - Návrh správy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 570 – 1066 - Návrh správy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1519 – 1715 - Návrh správy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2020

22-09-2020 ECON_PR(2020)653782 PE653.782v01-00 ECON
Sven SIMON

ZÁPISNICA - Pondelok, 22. júna 2020 - Štvrtok, 25. júna 2020

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

18-09-2020 ECON_PR(2020)657375 PE657.375v01-00 ECON
Markus FERBER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 33 – 588 - Návrh správy Zriadenie Programu InvestEU

15-09-2020 CJ16_AM(2020)657232 PE657.232v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

NÁVRH STANOVISKA k posilneniu transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ

11-09-2020 ECON_PA(2020)657256 PE657.256v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ZÁPISNICA - Štvrtok, 28. mája 2020

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

ZÁPISNICA - Streda, 2. septembra 2020

08-09-2020 ECON_PV(2020)09-02-1 PE657.175v01-00 ECON

TLTRO III - Housing Finance EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657139 PE657.139v01-00 ECON
Markus FERBER

Appointment of the governor of the Bank of Portugal EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657160 PE657.160v01-00 ECON
Nuno MELO

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 73 – 402 - Návrh správy Zriadenie Nástroja technickej podpory

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 30 – 296 - Návrh správy Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Wirecard AG ownership control procedure EN

01-09-2020 ECON_QZ(2020)655958 PE655.958v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

NÁVRH SPRÁVY o návrhu na vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

28-08-2020 ECON_PR(2020)655965 PE655.965v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

28-08-2020 ECON_PR(2020)655966 PE655.966v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

28-08-2020 ECON_PR(2020)655967 PE655.967v01-00 ECON
Irene TINAGLI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 57 – 255 - Návrh správy Zmena nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 60 - Návrh stanoviska Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

26-08-2020 ECON_AM(2020)655919 PE655.919v01-00 ECON
Margarida MARQUES

The ECB's asset purchases and climate action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655858 PE655.858v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

The ECB's late action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655859 PE655.859v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Deflationary Preassures and The ECB’s Strategic Review EN

23-07-2020 ECON_QZ(2020)655687 PE655.687v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY - Further development of the Capital Markets Union (CMU): improving access to capital market finance, in particular by SMEs, and further enabling retail investor participation

16-07-2020 ECON_AM(2020)654028 PE654.028v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

ZÁPISNICA - Pondelok, 13. júla 2020

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 285 - Návrh správy Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020

13-07-2020 ECON_AM(2020)655649 PE655.649v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 365 - Návrh správy Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov

08-07-2020 ECON_AM(2020)654084 PE654.084v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 13. júla 2020

06-07-2020 ECON_OJ(2020)07-13_1 PE654.072v01-00 ECON

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 572 - Návrh správy o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – ako financovať zelenú dohodu

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY