Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o špecifikáciu zaobchádzania s OTC derivátmi v súvislosti s určitými jednoduchými, transparentnými a štandardizovanými sekuritizáciami na účely hedžingu

2019/3011(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

2019/3010(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o alternatívny štandardizovaný prístup pre trhové riziko

2019/3007(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa špecifikácie kritérií na určenie toho, ktoré opatrenia primerane zmierňujú kreditné riziko protistrany v súvislosti s krytými dlhopismi a sekuritizáciami, a ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2015/2205 a (EÚ) 2016/1178

2019/2994(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 3

2019/2991(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ECON

gestorský, rozšírená spolupráca

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2020

2019/2211(INI) Postup pre iniciatívnu správu
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

gestorský, rozšírená spolupráca

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určujú podrobnosti žiadosti o registráciu archívu sekuritizačných údajov a podrobnosti zjednodušenej žiadosti o rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov

2019/2958(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prevádzkové normy archívov sekuritizačných údajov o zhromažďovaní, agregácii, porovnávaní a overovaní úplnosti a konzistentnosti údajov a prístupe k nim

2019/2957(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017 a v ktorom sa stanovujú regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s požiadavkami na oznámenie o STS

2019/2921(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Zrýchlené mimosúdne vymáhanie kolaterálu (AECE)

2018/0063B(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
ECON

Esther de LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

gestorský