Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 25 - 148 - Draft opinion Establishment of the Reform Support Programme

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 448 - Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 17 – 75 - Návrh správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 449 - 465 - Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 199 - Návrh správy Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 200 – 360 - Návrh správy Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 15 - Návrh stanoviska Absolutórium za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2018: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 22 - Návrh stanoviska Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ