Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

2019/2967(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

gestorský

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov

2019/2870(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

gestorský

Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti

2019/2166(INI) Postup pre iniciatívnu správu
FEMM

gestorský

Rodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ

2019/2167(INI) Postup pre iniciatívnu správu
FEMM

gestorský

Podpora rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania a kariéry v odboroch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika)

2019/2164(INI) Postup pre iniciatívnu správu
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

gestorský, rozšírená spolupráca

Situácia v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien

2019/2165(INI) Postup pre iniciatívnu správu
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

gestorský

Odstránenie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve

2019/2168(INI) Postup pre iniciatívnu správu
FEMM

gestorský

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi)

2019/2850(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

gestorský

Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť

2019/2169(INI) Postup pre iniciatívnu správu
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

gestorský, rozšírená spolupráca

Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

2019/2213(BUD) Rozpočtový postup
FEMM

požiadaný o stanovisko