Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (nariadenie o stavebných výrobkoch)

2020/2028(INI) Postup pre iniciatívnu správu
IMCO

gestorský

Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov

2020/2546(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje poľské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel

2020/2530(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov

2020/2021(INI) Postup pre iniciatívnu správu
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

gestorský

Posilnenie jednotného trhu: budúcnosť voľného pohybu služieb

2020/2020(INI) Postup pre iniciatívnu správu
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

gestorský

Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu

2020/2018(INL) postup legislatívnej iniciatívy
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

gestorský, rozšírená spolupráca

Vykonávanie smernice 2009/81/ES o obstarávaní v oblastiach obrany a bezpečnosti a smernice 2009/43/ES o transfere výrobkov obranného priemyslu

2019/2204(INI) Postup pre iniciatívnu správu
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

gestorský

Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu

2019/2190(INI) Postup pre iniciatívnu správu
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

gestorský

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

2018/0168(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

gestorský

Stanovenie podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí

2017/0087(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský