Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Obnovenie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou

2020/0016(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský

Obnovenie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

2020/0015(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský

Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

2020/2549(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1254/2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami

2020/2526(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ITRE

gestorský

Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie

2019/2189(INI) Postup pre iniciatívnu správu
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

2019/2907(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ITRE

gestorský

Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii

2019/0207(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský

Európsky inovačný a technologický inštitút (prepracované znenie)

2019/0151(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

gestorský, rozšírená spolupráca

Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 - 2027: podpora inovačného talentu a kapacity Európy

2019/0152(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

gestorský, rozšírená spolupráca

Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii

2018/0429(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský