Stanoviská


Ak sa výbor domnieva, že veci, na ktoré sa vzťahuje správa pridelená inému výboru, sa týkajú jeho oblastí pôsobnosti, môže požiadať, aby bol uznaný za výbor požiadaný o stanovisko (článok 53 rokovacieho poriadku). Prijaté stanovisko sa postúpi gestorskému výboru, ktorý o ňom následne hlasuje. Pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru požiadaného o stanovisko (článok 54 rokovacieho poriadku), ktoré patria do výlučnej právomoci tohto výboru, musí gestorský výbor prijať bez hlasovania. Všetky stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré prijal výbor požiadaný o stanovisko, musia byť uvedené v prílohe ku konečnej správe. Na tejto stránke sa uvádzajú stanoviská, ktoré výbory prijali.
Všetky dostupné stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Opinion on the proposal for a Council decision on conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

15-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v01-00
AFET

David McALLISTER

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (2018/0427(NLE))

15-01-2020 TRAN_AL(2020)643001 PE643.001v01-00
TRAN

Karima DELLI - Predsedníčka

Návrh rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

15-01-2020 PETI_AL(2020)643213 PE643.213v02-00
PETI

 

  Opinion on Conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

14-01-2020 LIBE_AL(2020)646763 PE646.763v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

  Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the False and Authentic Documents Online (FADO) system and repealing the Joint Action No 98/700/JHA

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

10-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v01-00
JURI

Franco ROBERTI

  Opinion on the legal basis of the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Stanovisko k uzavretiu Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

09-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018, section IV - Cour de justice

09-01-2020 JURI_AD(2020)642851 PE642.851v03-00
JURI

Gilles LEBRETON