Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Wednesday, 19 February 2020 - Thursday, 20 February 2020

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00
PECH

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00
PECH

Clara AGUILERA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-03-2020

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2020

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov, v mene Európskej únie

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-02-2020

  AMENDMENTS 33 - 58 - Draft report Introduction of capacity limits for Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea, and Regulation (EU) No 508/2014 as regards permanent cessation for fleets fishing for Eastern Baltic cod

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

  AMENDMENTS 1 - 56 - Draft report Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-02-2020

NÁVRH SPRÁVY s návrhom nelegislatívneho uznesenia k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-02-2020