Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

2020/0002(NLE) Nelegislatívne postupy
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

gestorský

Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou - Návrh nelegislatívneho uznesenie o postupe súhlasu

2019/0226M(NLE) Nelegislatívne postupy
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

gestorský

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, zmena nariadení (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušenie nariadenia (EÚ) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

gestorský

Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori: posúdenie a ďalšie kroky

2019/2178(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

gestorský

Dosiahnutie cieľov v súvislosti s povinnosťou vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia o spoločnej rybárskej politike

2019/2177(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PECH

gestorský

Dôsledky zvyšovania teploty morskej vody na populácie rýb a rybolov

2019/2163(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PECH

Rosanna CONTE [ID]

gestorský

Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad rámec maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí na obnovu populácií rýb a chránených morských oblastí

2019/2162(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

gestorský

Budúci rybári: pritiahnutie novej generácie pracovníkov do odvetvia rybolovu a vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách

2019/2161(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

gestorský

Dosah morského odpadu na rybolov

2019/2160(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

gestorský

Výzvy a príležitosti pre odvetvie rybárstva v Čiernom mori

2019/2159(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

gestorský