Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PETI

požiadaný o stanovisko

Výročná správa o vývoze zbraní

2020/2003(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PETI

požiadaný o stanovisko

Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

2019/2213(BUD) Rozpočtový postup
PETI

požiadaný o stanovisko

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019

2019/2199(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PETI

Yana TOOM [Renew]

požiadaný o stanovisko

Znižovania nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

2019/2188(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PETI

požiadaný o stanovisko

Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

2018/0427(NLE) Nelegislatívne postupy
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

požiadaný o stanovisko

Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017 a 2018

2019/2132(INI) Postup pre iniciatívnu správu
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

2019/2055(DEC) Postup udeľovania absolutória
PETI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

2019/2056(DEC) Postup udeľovania absolutória
PETI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

2019/2057(DEC) Postup udeľovania absolutória
PETI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko