Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov

2013/0013(COD) ***|| Riadny legislatívny postup  druhé čítanie
TRAN

[GUE/NGL]

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o vzletové a pristávacie dráhy a letecké údaje

2020/2576(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky s nariadením (EÚ) č. 1321/2014

2020/2536(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy pre databázy preukazov odbornej spôsobilosti Únie, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov

2020/2528(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský, rozšírená spolupráca

Delegované nariadenie Komisie o Európskej databáze trupov lodí

2020/2527(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský

Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch

2020/2514(RPS) Regulačný postup s kontrolou
TRAN

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o bezpečnosti civilného letectva

2019/0275(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

gestorský

Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom

2010/0180(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

gestorský

Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel

2019/2205(INI) Postup pre iniciatívnu správu
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

gestorský

Technické a prevádzkové opatrenia pre efektívnejšiu a ekologickejšiu námornú dopravu

2019/2193(INI) Postup pre iniciatívnu správu
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

gestorský