Please fill this field

Predstavitev

Poslanci so razdeljeni v 20 specializiranih stalnih odborov.

Ti odbori oblikujejo zakonodajne predloge s sprejetjem poročil, pripravljajo predloge sprememb za plenarno zasedanje in imenujejo pogajalske skupine za pogajanja s Svetom o zakonodaji EU. Sprejemajo tudi samoiniciativna poročila, pripravljajo predstavitve s strokovnjaki in nadzirajo druge organe in institucije EU.

Odbor ima med 25 in 81 polnopravnih članov in prav toliko nadomestnih članov.

Polnopravni člani odbora iz svojih vrst izvolijo predsednika in do štiri podpredsednike, ki skupaj tvorijo „predsedstvo odbora" z dveinpolletnim mandatom. Njihova politična sestava odraža sestavo parlamenta.

Parlament lahko ustanovi tudi pododbore in posebne začasne odbore, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji, ter začasne preiskovalne odbore za preiskovanje domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje EU.

Pri spravnem postopku se ustanovi posebni spravni odbor.

Seje parlamentarnih odborov običajno potekajo v Bruslju, pri delu pa jim pomaga sekretariat. Njihove razprave so javne in se načeloma predvajajo na spletu.

Delo odborov usklajujejo njihovi predsedniki v konferenci predsednikov odborov.

Posebni odbori

Parlament lahko kadar koli ustanovi začasne odbore, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji. Mandat teh posebnih odborov je 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Preiskovalni odbori

Parlament lahko ustanovi tudi preiskovalne odbore za preiskovanje kršitev ali domnevnih nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje EU.
Pristojnosti teh odborov temeljijo na določbah o izvrševanju preiskovalne pravice Evropskega parlamenta.

Konferenca predsednikov odborov

Konferenca predsednikov odborov je sestavljena iz predsednikov vseh stalnih in posebnih odborov. Predsednik se izvoli izmed njenih članov za dveinpolletni mandat.
Konferenca predsednikov odborov je politično telo, ki usklajuje delo odborov in zagotavlja tekoče sodelovanje med njimi. Konferenci predsednikov daje priporočila o delu odborov in dnevnem redu delnih zasedanj.

Spravni odbor

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje). Začne se, če Svet ne potrdi vseh predlogov sprememb, ki jih je v drugi obravnavi sprejel Parlament.

Spravni odbor je sestavljen iz dveh delegacij: delegacije Sveta, v kateri je po en predstavnik vsake države članice (ministri ali njihovi predstavniki), in delegacije Parlamenta z enakim številom poslancev. Spravni odbor je pristojen za pripravo skupnega besedila, ki ga morata podpreti tako Parlament kot Svet.