Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem

2019/3011(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

2019/3010(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z alternativnim standardiziranim pristopom za tržno tveganje

2019/3007(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178

2019/2994(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 3

2019/2991(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ECON

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letna strategija za trajnostno rast za leto 2020

2019/2211(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija listinjenj in podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov

2019/2958(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o operativnih standardih za repozitorije listinjenj za zbiranje, združevanje in primerjavo podatkov, dostop do podatkov ter preverjanje njihove celovitosti in točnosti

2019/2957(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Pospešeno izvensodno uveljavljanje pravic iz zavarovanja s premoženjem

2018/0063B(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ECON

Esther de LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

Pristojni odbor

Bančna unija – letno poročilo za leto 2019

2019/2130(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

Pristojni odbor