Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Izvajanje Uredbe (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (uredba o gradbenih proizvodih)

2020/2028(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
IMCO

Pristojni odbor

Delegirani sklep Komisije o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja

2020/2546(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
IMCO

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o popravku poljske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil

2020/2530(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
IMCO

Pristojni odbor

K trajnostnemu enotnemu trgu za podjetja in potrošnike

2020/2021(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

2020/2020(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

Pristojni odbor

Zakon o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

2020/2018(INL) Postopek zakonodajne pobude
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Izvajanje Direktive 2009/81/ES glede oddaje naročil na področju obrambe in varnosti ter Direktive 2009/43/ES glede prenosa obrambnih proizvodov

2019/2204(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

Pristojni odbor

Zagotavljanje varnosti proizvodov na enotnem trgu

2019/2190(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

Pristojni odbor

Zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

2018/0168(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

Pristojni odbor

Določitev pogojev in postopka, na podlagi katerih lahko Komisija od podjetij in združenj podjetij zahteva informacije v zvezi z notranjim trgom in povezanimi področji

2017/0087(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Pristojni odbor