Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Förslag till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

2018/2070(ACI) Förfarande för interinstitutionella avtal
AFCO

ansvarigt utskott

Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

2018/0427(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFCO

ansvarigt utskott

Europeiska ombudsmannens verksamhet – årsrapport 2018

2019/2134(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

rådgivande utskott

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

2019/2135(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

rådgivande utskott

Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017 och 2018

2019/2133(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

rådgivande utskott

Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017 och 2018

2019/2132(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

2019/2055(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
AFCO

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
AFCO

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

2019/2057(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen

2019/2058(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
AFCO

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande