Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-02-2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-02-2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-12-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

14-11-2019 AFET_PA(2019)643198 PE643.198v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-12-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

16-10-2019 AFET_PA(2019)641414 PE641.414v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

16-10-2019 AFET_PA(2019)641415 PE641.415v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

16-10-2019 AFET_PA(2019)641416 PE641.416v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

16-10-2019 AFET_PA(2019)641417 PE641.417v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2019