Yttranden


Om ett utskott anser att ett ärende som tas upp i ett betänkande som hänvisats till ett annat utskott berör det egna utskottets ansvarsområden, kan det begära att erkännas som ”rådgivande utskott” (artikel 53). Det antagna yttrandet vidarebefordras till det ansvariga utskottet, som sedan röstar om det. Ändringsförslag från ett associerat rådgivande utskott (artikel 54) som hör till detta utskotts exklusiva behörighetsområde ska godkännas av det ansvariga utskottet utan omröstning. Alla yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag som antagits av ett rådgivande utskott ska bifogas det slutliga betänkandet. På den här sidan visas yttranden som har antagits av utskotten.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag.

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER