Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens förordning om rättelse av den svenska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror

2020/2529(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
AGRI

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter

2020/2516(DEA) Förfaranden för delegerade akter
AGRI

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar

2019/3001(DEA) Förfaranden för delegerade akter
AGRI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen

2019/3006(DEA) Förfaranden för delegerade akter
AGRI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter

2019/3005(DEA) Förfaranden för delegerade akter
AGRI

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen

2019/3003(DEA) Förfaranden för delegerade akter
AGRI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar

2019/3000(DEA) Förfaranden för delegerade akter
AGRI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

2019/2157(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under 2021

2019/0254(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om upprättande av en förteckning över avsedda användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov och om upphävande av direktiv 2008/38/EG

2019/2911(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
AGRI

ansvarigt utskott