Please fill this field

Publications Catalogue by the Budgetary Affairs Policy Department

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

Documenting climate mainstreaming in the EU budget - making the system more transparent, strigent and comprehensive EN

16-07-2020 PE 654.166 BUDG CONT
Studie
Sammanfattning : This study examines the current methodologies used for tracking climate-related and biodiversity-related expenditure in the EU budget. It identifies strengths and weaknesses of the current methodologies, and examines proposed changes to the methodologies for the 2021-2027 financial perspective. On this basis, it identifies potential objectives for strengthening the tracking mechanisms, and puts forward suggested approaches to meeting those objectives.
Författare : Martin NESBIT Thorfinn STAINFORTH Kaley HART Evelyn UNDERWOOD Gustavo BECERRA Institute for European Environmental Policy

Next Generation EU - Where are assigned revenue? Which impact in 2021? EN

15-07-2020 PE 656.549 BUDG CONT
Briefing
Sammanfattning : Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. In the emergency European Recovery Instrument, “Next Generation EU”, put forward by the Commission EUR 500 billion are external assigned revenue. In 2021, contributions from “Next Generation EU” are planned to provide an additional EUR 211.3 billion of assigned revenue. in 2021, assigned revenue will surge to EUR 220 000 million in commitments and EUR 46 100 million in payments, from a total amount of EUR 17 405.5 million in commitment appropriations and EUR 19 159.6 million in payments appropriations in 2019. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.
Författare : Alexandre MATHIS

Pilot Projects and Preparatory Actions in the EU Budget 2014-2019 EN

15-07-2020 PE 654.474 BUDG CONT
Studie
Sammanfattning : This study performs a “reality check” of Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs) included in the EU budget over 2014-2019 and assesses their use as a strategic political tool. It covers 324 PPPAs with an aggregate value of EUR 337 million to date. PPPAs can trigger new or fine-tune existing legislation or policy and generate important lessons learnt. However, there is no systematic data to assess their effectiveness. The study identifies a series of areas for improvement.
Författare : Blomeyer & Sanz Roderick ACKERMANN, Roland BLOMEYER, José PAPI, Margarita SANZ

How EU funds tackle economic divide in the European Union EN

13-07-2020 PE 654.525 BUDG CONT
Studie
Sammanfattning : When assessing the benefits Member States (MS) receive from the European Union (EU) budget, they primarily focus on their individual net positions, i.e. the net balance between their national contributions and the transfers received from the EU budget. This ‘juste retour’ thinking is associated with several limitations and problems and completely neglects the benefits accruing to MS beyond the pure financial streams related to the EU budget. MS may enjoy the indirect benefits that are related to the various interventions and policies financed from the EU budget. Benefits may be also created for the EU as a whole in the case of policies coordinated and financed by the EU, replacing or complementing individual un-coordinated action at MS level and thus creating additional added value through making use of synergies. MS also benefit from intra-EU direct investments, intra-EU trade and the EU’s network effects. Therefore, the net position view could be complemented by additional indicators providing a more comprehensive picture of the overall benefits resulting for MS from the EU membership and budget and several reform options within the EU budget could help to overcome the net position view and support a debate focused less on national and more on the common interest of the EU altogether.
Författare : WIIW: Mr Robert Stehrer, Mr Roman Stöllinger, Mr Gabor Hunya, Ms Doris Hanzl-Weiss, Mr Mario Holzner, Mr Oliver Reiter WIFO: Ms Margit Schratzenstaller, Ms Julia Bachtrögler Blomeyer & Sanz: Ms Veronika Kubeková, Mr Roland Blomeyer

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2020 EN

03-07-2020 PE 630.250 ITRE BUDG AFET AGRI FEMM CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Nominations for Members of the European Court of Auditors EN

15-06-2020 PE 654.527 BUDG CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : Short presentation of - Treaty provisions and appointment procedure, - upcoming and recent nominations and - avenues for further research.
Författare : Michaela FRANKE

Assigned revenue in the Recovery Plan - The frog that wishes to be as big as the ox? EN

15-06-2020 PE 654.526 BUDG CONT
Briefing
Sammanfattning : Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. The emergency European Recovery Instrument put forward by the Commission amounts to EUR 750 billion. Out of this EUR 750 billion, EUR 500 billion are external assigned revenue. Therefore, more than a third of the EU budget will be considered as assigned revenue in the EU budget. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.
Författare : Alexandre MATHIS

A Just Transition Fund - How the EU budget can best assist in the necessary transition from fossil fuels to sustainable energy EN

15-04-2020 PE 651.444 BUDG CONT
Studie
Sammanfattning : On 14 January 2020, the European Commission published its proposal for a Just Transition Mechanism, intended to provide support to territories facing serious socioeconomic challenges related to the transition towards climate neutrality. This report provides a comprehensive analysis of how the EU can best ensure a ‘just transition’ in all its territories and for all its citizens with the tools at its disposal. It provides an overview and a critical assessment of the Commission's proposal, and suggests possible amendments based on best practices from other just-transition initiatives.
Författare : Bruegel Ms Aliénor CAMERON; Dr Grégory CLAEYS; Ms Catarina MIDŐES; Dr Simone TAGLIAPIETRA

Tillämpning av operativt nettosaldo eller principen om ”rättvist återflöde”

19-02-2020 PE 648.760 BUDG CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : Det operativa budgetsaldot beräknas och publiceras en gång per år av Europeiska kommissionen som ett försök att dokumentera skillnaderna mellan en medlemsstats finansiella bidrag till och dess fördelade utgifter från EU:s budget. Det operativa budgetsaldot har blivit ett starkt politiserat koncept med stora brister. Beräkningen av det operativa budgetsaldot är endast en redovisningsteknisk övning. Detta visas tydligast genom det inneboende nollsummespelet i konceptet operativt budgetsaldo eftersom ett positivt operativt budgetsaldo i ett land måste utjämnas av ett negativt operativt budgetsaldo i en annan medlemsstat. Detta perspektiv står i tydlig kontrast till idén om att EU:s budget inte främst är tänkt som ett system för skatteomfördelning utan som ett hjälpmedel för att generera europeiskt mervärde.
Författare : Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati

Indikator för operativt nettosaldo: En snedvriden indikator på den nytta som en medlemsstat får av EU:s budget

19-02-2020 PE 648.761 BUDG CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : Beräkningar av operativt budgetsaldo låter påskina att EU:s utgifter är ett nollsummespel. Denna egenskap är oförenlig med huvudargumentet att EU:s utgifter skapar ett europeiskt mervärde. Att se enskilda operativa nettosaldon som en indikator på vilken ”nettonytta” som en medlemsstat drar av EU:s finanspolitiska åtgärder kan således leda till missvisande resultat, vilket framgår av följande argument.
Författare : Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover

Fördelarna med EU-medlemskapet: allt kan inte mätas i nettosaldon

19-02-2020 PE 648.762 BUDG CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : I de enskilda ländernas driftsbudgetar tas inte hänsyn till alla de ekonomiska och icke-ekonomiska fördelar som medlemsstaterna får genom sitt EU-medlemskap. På många politikområden med gränsöverskridande karaktär och behov av en kritisk massa kan gemensamma åtgärder på EU-nivå ge bättre resultat än fragmenterade nationella initiativ. Flera studier visar att den inre marknaden har lett till ökad sysselsättning och tillväxt. Den inre marknadens fördjupning sedan 1990 har skapat 3,6 miljoner nya jobb. Dessutom skulle EU:s BNP ha varit 8,7 % lägre utan integrationen på den inre marknaden. Den genomsnittliga EU-medborgaren tjänar 840 euro mer per år tack vare den inre marknaden. Alla EU-medborgare har fått en högre inkomst tack vare den inre marknaden, men denna effekt är emellertid större i absoluta tal för invånarna i Västeuropa. I förhållande till BNP är vinsterna och förlusterna däremot mer likartade.
Författare : Marta Pilati, Fabian Zuleeg

Hur man kommer till rätta med fixeringen vid ett rättvist återflöde

19-02-2020 PE 648.763 BUDG CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : Ett nettobudgetsaldo är en mycket vilseledande indikator på fördelarna med EU-utgifter och EU-medlemskap. Budgetbeslut som fattas på grundval av denna indikator leder till en dålig politik eftersom de tenderar att leda till program med penningåterflöden till medlemsstaterna. Detta tankesätt om ett ”rättvist återflöde” är ett stort hinder för att uppnå ett större europeiskt mervärde genom EU:s budget. Den djupare orsaken till denna vilseledande och skadliga besatthet av nettosaldot är återflödespolitikens framträdande roll och politiska dragningskraft, med dess lätt identifierbara nationella och regionala stödmottagare. Politiska idéer som ger mer spridda europeiska fördelar och inte omfattar utbetalningar till medlemsstaterna får mindre väljarstöd och lägre politiskt stöd.
Författare : Friedrich Heinemann, Marta Pilati, Fabian Zuleeg

”Jag vill ha tillbaka mina pengar”: De nationella rabatternas historia

19-02-2020 PE 648.764 BUDG CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : En kortfattad historik över systemet för egna medel och rabatterna i detta sammanhang.
Författare : Zareh Asatryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati

Fördelarna med EU-medlemskapet mäts inte i operativa nettosaldon

19-02-2020 PE 648.145 BUDG CONT
Briefing
Sammanfattning : I de enskilda ländernas driftsbudgetar tas inte hänsyn till alla de ekonomiska och icke-ekonomiska fördelar som medlemsstaterna får genom sitt EU-medlemskap. På många politikområden av gränsöverskridande karaktär och behov av en kritisk massa kan gemensamma åtgärder på EU-nivå ge bättre resultat än fragmenterade nationella initiativ. Flera studier visar att den inre marknaden har lett till ökad sysselsättning och tillväxt. Den inre marknadens fördjupning sedan 1990 har skapat 3,6 miljoner nya arbetstillfällen. Dessutom skulle EU:s BNP ha varit 8,7 % lägre utan den inre marknadens integration. Den genomsnittliga EU-medborgaren tjänar 840 euro mer per år tack vare den inre marknaden. Alla EU-medborgare har fått en högre inkomst tack vare den inre marknaden, men denna effekt är större i absoluta tal för invånarna i Västeuropa. I förhållande till BNP är vinsterna och förlusterna däremot mer likartade.
Författare : Marta Pilati, Fabian Zuleeg

Därför är operativa nettosaldon en snedvriden indikator på den nytta en medlemsstat får av EU-budgeten

19-02-2020 PE 648.148 BUDG CONT
Briefing
Sammanfattning : Beräkningarna av operativa budgetsaldon utgår från att EU:s utgifter är ett nollsummespel. Denna aspekt är oförenlig med huvudargumentet att EU:s utgifter skapar ett europeiskt mervärde. Att se enskilda operativa nettosaldon som en indikator på den ”nettonytta” en medlemsstat får av unionens finanspolitiska åtgärder kan således leda till missvisande resultat, vilket framgår av följande argument.
Författare : Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover

Operativa nettosaldon: varianter, framväxande siffror och historik

19-02-2020 PE 648.183 BUDG CONT
Briefing
Sammanfattning : Operativa budgetsaldon beräknas och offentliggörs årligen av Europeiska kommissionen som ett försök att dokumentera skillnaderna mellan en medlemsstats ekonomiska bidrag till och dess tilldelade utgifter från EU:s budget. Operativa budgetsaldon har blivit ett starkt politiserat koncept med betydande brister. Att beräkna operativa budgetsaldon är en ren bokföringsfråga. Tydligast framgår detta av det nollsummeantagande som ingår i konceptet operativt budgetsaldo, eftersom ett positivt operativt budgetsaldo i ett land nödvändigtvis måste uppvägas av ett negativt operativt budgetsaldo av samma storlek i en annan medlemsstat. Ett sådant perspektiv står uppenbarligen i stark kontrast till idén om en EU-budget som inte främst är avsedd som ett system för finansiell omfördelning, utan snarare som ett sätt att skapa europeiskt mervärde.
Författare : Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati

Strategier för att överge tanken om ett ”rättvist återflöde” när det gäller EU:s budget

19-02-2020 PE 648.186 BUDG CONT
Briefing
Sammanfattning : Ett budgetmässigt nettosaldo är en mycket vilseledande indikator på fördelarna med EU-utgifter och EU-medlemskap. Budgetbeslut som fattas på grundval av denna indikator leder till en dålig politik eftersom de gynnar program med penningåterflöden till medlemsstaterna. Denna tanke om ett ”rättvist återflöde” är ett stort hinder för att uppnå ett större europeiskt mervärde genom EU:s budget. Den djupare orsaken till denna vilseledande och skadliga fokusering på nettosaldon är återflödespolitikens framträdande roll och politiska dragningskraft, och det är lätt att identifiera vem som drar nytta av dem på nationell och regional nivå. Politiska idéer som ger mer spridda europeiska fördelar och inte omfattar utbetalningar till medlemsstaterna får mindre väljarstöd och lägre politiskt stöd.
Författare : Giacomo Benedetto, Friedrich Heinemann, Fabian Zuleeg

EU Own Resources EN

15-01-2020 PE 647.459 BUDG CONT
Briefing
Sammanfattning : This Briefing is a background note for the Committee on Budgets public hearing on “EU Own Resources and Fiscal Policy Harmonisation: Untapped potential for Synergies?” held on 23 January 2020. It describes the very specific structure of the EU revenue which come from three types of own resources, i) traditional own resources, ii) VAT-based own resource and iii) GNI-based own resource. State of play of what has been done to improve own resource is provided. Lastly, fiscal policy harmonisation initiatives in force and proposed are listed.
Författare : Alexandre MATHIS

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019 EN

16-12-2019 PE 630.243 SEDE DROI INTA BUDG AFET AGRI ENVI FEMM CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

25-11-2019 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Kort sammanfattning
Sammanfattning : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna - Von der Leyenkommissionen, 2019–2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Sammanfattning : Detta dokument är en sammanställning av viktiga punkter och huvudsakliga utfästelser som gjorts av de nominerade vice ordförandena för och ledamöterna av kommissionen i samband med deras respektive utfrågningar inför Europaparlamentet. Syftet är att ge läsaren ett praktiskt och kortfattat verktyg för uppföljning av den framtida kommissionens insatser och åtgärder. För en uttömmande förteckning över kandidaternas utfästelser och ståndpunkter finns det fullständiga förhandlingsreferatet för respektive offentliga utfrågning att tillgå på Europaparlamentets särskilda webbplats för utfrågningarna, tillsammans med de skriftliga frågorna och svaren.

Commitments made at the hearing of Johannes HAHN, Commissioner-designate - Budget and Administration EN

22-11-2019 PE 636.481 BUDG CONT
Briefing
Sammanfattning : The commissioner-designate, Johannes Hahn, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: the Multiannual Financial Framework, modernisation and digitalisation of the Commission and the protection of EU financial interests.
Författare : Alix DELASNERIE

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019 EN

21-10-2019 PE 629.838 INTA BUDG CULT ENVI FEMM CONT
Kort sammanfattning
Sammanfattning : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency EN

15-07-2019 PE 636.480 BUDG CONT
Djupanalys
Sammanfattning : The European Parliament is very attentive to the issue of transparency and integrity within the EU institutions. In the past, the EP has commissioned two studies to verify the level of effectiveness and efficiency of the Code of Conduct for Commissioners of the European Commission. This in-depth analysis verifies whether the Code of Conduct of 2018 complies with the requests the EP has made in order to guarantee the best performance in terms of transparency and integrity by the EC Commissioners. Most of the EP requests have been satisfied. However, there is still some room for improvement in terms of transparency of the Independent Ethical Committee, the cooling off period for Commissioners and provisions related to the role of the European Ombudsman within the Code. Moreover, the Code of Conduct, being a soft law instrument, could be upgraded to a hard law instrument having a stronger binding force. Finally, the EP could reiterate the study recommendations concerning stricter provisions on the involvement of Commissioners in the national, regional or local politics.
Författare : Rita CALATOZZOLO