Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 299 - Draft report A strong social Europe for Just Transitions EN

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 300 - Draft report Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

AMENDMENTS 301 - 579 - Draft report Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO
ÄNDRINGSFÖRSLAG

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

YTTRANDE över förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri – Spanien

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 145 - Förslag till yttrande Nya möjligheter för laglig arbetskraftsmigration

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 140 - Förslag till yttrande Vändande av den demografiska tendensen i EU-regioner med hjälp av instrument inom sammanhållningspolitiken

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 347 - Förslag till betänkande Rätten att inte vara uppkopplad

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 65 - 261 - Förslag till yttrande Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

PROTOKOLL - Torsdagen den 16 juli 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 360 - Förslag till betänkande Tillgången till anständig och rimligt prissatt bostad för alla

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utformningen av politiken för digital utbildning

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 82 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROTOKOLL - Måndagen den 7 september 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 140 - Förslag till yttrande En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 181 - 447 - Förslag till betänkande Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 42 - 163 - Förslag till yttrande Inrättande av ett instrument för tekniskt stöd

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ÄNDRINGSFÖRSLAG 8 - 30 - Förslag till betänkande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 180 - Förslag till betänkande Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över nya möjligheter för laglig arbetskraftsmigration

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om rätten att inte vara uppkopplad

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om tillgången till anständig och rimligt prissatt bostad för alla

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 406 - Förslag till betänkande Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU:s strategi för jämställdhet

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över vändande av den demografiska tendensen i EU-regioner med hjälp av instrument inom sammanhållningspolitiken

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

YTTRANDE över en ny industristrategi för EU

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11 - 96 - Förslag till yttrande Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

YTTRANDE över genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 162 - Förslag till yttrande Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 127 - Förslag till yttrande Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

UTKAST TILL BETÄNKANDE om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PROTOKOLL - Måndagen den 22 juni 2020 - Tisdagen den 23 juni 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 174 - Förslag till yttrande En ny industristrategi för EU

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PROTOKOLL - Torsdagen den 11 juni 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

PROTOKOLL - Måndagen den 15 juni 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny industristrategi för EU

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 164 - Förslag till yttrande Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Yttrande i form av en skrivelse över förslaget till förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

PROTOKOLL - Onsdagen den 27 maj 2020

27-05-2020 EMPL_PV(2020)05-27-1 PE652.551v01-00 EMPL

Sysselsättningsutskottets rekommendationer avseende förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 221 - Förslag till yttrande EU:s strategi för jämställdhet

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

PROTOKOLL - Tisdagen den 26 maj 2020

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

PROTOKOLL - Onsdagen den 20 maj 2020

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA