Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019