Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer

2020/2029(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

ansvarigt utskott

Konsekvenserna för kvinnor och barn av våld i nära relationer och vårdnadsrättigheter

2019/2166(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

ansvarigt utskott

Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

2019/2167(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

2019/2164(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Situationen beträffande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU med avseende på kvinnohälsa

2019/2165(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

ansvarigt utskott

Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin

2019/2168(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

ansvarigt utskott

25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) (toppmötet i Nairobi)

2019/2850(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

ansvarigt utskott

EU:s strategi för jämställdhet

2019/2169(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2019 om våld och trakasserier

2020/0011(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
FEMM

rådgivande utskott

Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

2020/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande