Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Genomförande av förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (förordningen om byggprodukter)

2020/2028(INI) Förfarande för initiativbetänkande
IMCO

Christian DOLESCHAL [PPE]

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG vad gäller benämningar på examensbevis och utbildningar

2020/2546(DEA) Förfaranden för delegerade akter
IMCO

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den polska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

2020/2530(DEA) Förfaranden för delegerade akter
IMCO

ansvarigt utskott

På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter

2020/2021(INI) Förfarande för initiativbetänkande
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

2020/2020(INI) Förfarande för initiativbetänkande
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

ansvarigt utskott

Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt

2020/2018(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Genomförandet av direktiv 2009/81/EG med avseende på upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och av direktiv 2009/43/EG med avseende på överföring av försvarsrelaterade produkter

2019/2204(INI) Förfarande för initiativbetänkande
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

ansvarigt utskott

Produktsäkerhet på den inre marknaden

2019/2190(INI) Förfarande för initiativbetänkande
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

ansvarigt utskott

Ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

2018/0168(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

ansvarigt utskott

Fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

2017/0087(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

ansvarigt utskott