Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationen till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00
INTA

Reinhard BÜTIKOFER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-02-2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationen till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020

31-01-2020 INTA_PA(2020)646754 PE646.754v01-00
INTA

Markéta GREGOROVÁ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-02-2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

11-11-2019 INTA_PA(2019)643140 PE643.140v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-12-2019