Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina

2020/0016(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

2020/0015(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer

2020/2549(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) nr 1254/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ventilationsenheter för bostäder

2020/2526(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

En övergripande EU-strategi för energilagring

2019/2189(INI) Förfarande för initiativbetänkande
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

2019/2907(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

Samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Ukraina, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Kroatiens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

2019/0207(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

2019/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

2019/0152(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Kroatiens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

2018/0429(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott