Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

2018/0103(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
LIBE

[S&D]

ansvarigt utskott

Situationen i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 17 maj 2017)

2017/2131(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
LIBE

[Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

2020/2022(INI) Förfarande för initiativbetänkande
LIBE

ansvarigt utskott

Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottsärenden

2020/2016(INI) Förfarande för initiativbetänkande
LIBE

Tudor CIUHODARU [S&D]

ansvarigt utskott

Rapport om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot personer med romsk bakgrund i Europa

2020/2011(INI) Förfarande för initiativbetänkande
LIBE

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration

2020/2010(INI) Förfarande för initiativbetänkande
LIBE

Claude MORAES [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Stärka mediernas frihet: skyddet av journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll

2020/2009(INI) Förfarande för initiativbetänkande
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ [PPE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket

2019/0819(CNS) * Samrådsförfarandet
LIBE

ansvarigt utskott

Rapporten om genomförandet av återvändandedirektivet

2019/2208(INI) Förfarande för initiativbetänkande
LIBE

Tineke STRIK [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna

2019/2207(INI) Förfarande för initiativbetänkande
LIBE

Javier ZARZALEJOS [PPE]

ansvarigt utskott