Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna

2020/0002(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen - Förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande

2019/0226M(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

ansvarigt utskott

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och upphävande av förordning (EU) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

ansvarigt utskott

Återhämtning av fiskbestånden i Medelhavet - bedömning och nästa steg

2019/2178(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PECH

ansvarigt utskott

Säkerställande av målen för landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

2019/2177(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PECH

ansvarigt utskott

Konsekvenserna för fiskbestånd och fiske av stigande havstemperaturer

2019/2163(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PECH

Rosanna CONTE [ID]

ansvarigt utskott

Åtgärder som främjar återhämtning av bestånden till en nivå över det maximala hållbara uttaget, inbegripet återhämtningsområden för fiskbestånd och marina skyddsområden

2019/2162(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Fiskare för framtiden: locka en ny generation arbetskraft till fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen

2019/2161(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

ansvarigt utskott

Det marina skräpets påverkan på fisket

2019/2160(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

ansvarigt utskott

Utmaningar och möjligheter för fiskerisektorn i Svarta havet

2019/2159(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

ansvarigt utskott