Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning

2013/0013(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

[GUE/NGL]

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 139/2014 vad gäller säkerhet på banan och flygdata

2020/2576(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller anpassning av regler om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar till förordning (EU) nr 1321/2014

2020/2536(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller standarderna för databaser för unionsbevis för kvalifikationer, tjänstgöringsjournaler och loggböcker

2020/2528(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om den europeiska databasen med uppgifter om fartygsskrov

2020/2527(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

2020/2514(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Japan om civil luftfartssäkerhet

2019/0275(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

ansvarigt utskott

Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart

2010/0180(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

ansvarigt utskott

Genomföranderapport om vägtrafiksäkerhetsaspekterna av trafiksäkerhetspaketet

2019/2205(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

ansvarigt utskott

Tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter

2019/2193(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

ansvarigt utskott