Грантове 

Обща информация за безвъзмездното финансиране

Един от основните принципи за изпълнението на бюджета на Европейския съюз е стремежът към прозрачност. Финансовият регламент, приложим за общия бюджет на ЕС, предвижда предварително и/или последващо публикуване на информация за изпълнението на бюджета. 

Член 189 на Финансовия регламент определя, че както поканите за представяне на предложения за проекти, така и одобрените проекти за безвъзмездно (грантово) финансиране, се обявяват публично. Грантовете се считат за „предоставени”, когато е налице първият правен ангажимент, тоест при подписването на първото споразумение.

Устни преводи за конференции

медии и прояви

Последващо публикуване