Последващо публикуване 

По силата на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, предоставянето на безвъзмездните средства се подчинява на принципа на прозрачност, който предполага наред с друго и задължително последващо публикуване на информация за предоставените средства.

Членове 38 и 189 от Финансовия регламент предвиждат относно безвъзмездните средства, че информацията относно „всички безвъзмездни средства, предоставени през финансовата година“, „се публикува на уебсайтовете на институциите на Съюза не по-късно от 30 юни на годината след финансовата година, през която за средствата са поети правни задължения“.

С оглед спазването на законодателството в областта на защитата на личните данни (член 38, параграф 2 от Финансовия регламент) Парламентът е задължен да ограничи информацията, публикувана за предоставяните безвъзмездни средства. На уебсайта ще бъде публикувана информация относно безвъзмездните средства, предоставени през последните две години. По-старите данни ще бъдат предоставяни от съответните генерални дирекции при поискване, като надлежно се спазва Регламент 2018/1725.