Орган 

От 1 януари 2017 г. спрямо европейските политически партии и европейските политически фондации се прилага нова система за регистрация.

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (Регламент № 1141/2014) определя новите правила, които трябва да се спазват, и създава Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органа“).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Органът е създаден за целите на регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014..

Уебсайтът на Органа е на следния адрес: http://www.appf.europa.eu/appf/bg/home/welcome.html