Европейски политически фондации 

Какво е европейска политическа фондация?

Европейска политическа фондация е организация, свързана с европейска политическа партия, която поддържа и допълва целите на тази партия и е регистрирана от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органа“). Тези фондации наблюдават, анализират и участват в разискванията по проблемите на европейската публична политика. Те също така развиват дейности, свързани с проблемите на европейската публична политика, като например организиране на семинари, обучения, конференции и проучвания.

Как се финансира дадена европейска политическа фондация?

Европейските политически фондации могат да получат финансиране от Европейския парламент. Финансирането е под формата на оперативни безвъзмездни средства. Правилата за тази форма на финансиране са предвидени в дял VIII от Финансовия регламент. Тези безвъзмездни средства могат да покрият до 95% от допустимите разходи на фондацията, а остатъкът следва да се покрие от собствени ресурси, като членски вноски и дарения.

Тук Парламентът ежегодно публикува своята годишна работна програма за безвъзмездни средства (2019 г (Английски).

Какво може и какво не може да се заплаща с безвъзмездните средства?

Безвъзмездните средства могат да се използват за покриване на разходите, които са пряко свързани с дейностите, посочени в работната програма на фондацията, като например:

 • разходи за заседания и конференции;
 • разходи за публикации и проучвания;
 • административни разходи, разходи за персонал и пътни разходи.

Безвъзмездните средства не могат да се използват, наред с другото, за покриване на недопустими разходи, като например:

 • разходи за кампании за референдуми и каквито и да било избори;
 • пряко или непряко финансиране на национални партии, кандидати за избори и национални политически фондации;
 • такси за обслужване на дългове.

Who sets the rules of funding?

Правилата за финансиране са предвидени с регламент, приет от Съвета и Парламента съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Процедурите по прилагане са приети от Бюрото на Европейския парламент.

Кои правила се прилагат? (считано от финансовата 2019 година)

От финансовата 2019 година нататък се прилагат следните правила за процедурата относно финансирането:

Какви условия трябва да са изпълнени, за да се получи финансиране?

За да получи безвъзмездни средства от Парламента, дадена фондация трябва да отговаря на следните условия:

 • трябва да бъде регистрирана от Органа,
 • трябва да е свързана с регистрирана европейска политическа партия, която отговаря на условията за финансиране от бюджета на Европейския парламент.

Как работи на практика процедурата за финансиране?

Тук можете да изтеглите кратък доклад за актуалното състояние на процедурата по финансиране (Английски).

Всяка фондация, която отговаря на гореспоменатите условия, може да подаде заявление за финансиране за дадена финансова година, като изпрати на Парламента до 30 септември на предходната финансова година прогнозен бюджет и своята работна програма.

След като заявленията бъдат оценени и одобрени, средствата се разпределят между фондациите според установен ред:

 • 10% се разпределят поравно,
 • 90% се разпределят пропорционално на броя на избраните членове на Европейския парламент, които са членове на партията, с която е свързана фондацията.

Това представляват временни безвъзмездни средства, които по принцип се плащат в началото на първото тримесечие на всяка година (предварително финансиране). Размерът на временните безвъзмездни средства не може да надвишава сумата, посочена в заявлението за финансиране, нито 95% от възстановимите разходи, предвидени в прогнозния бюджет.

Окончателните безвъзмездни средства се изплащат през следващата година след одобряване на годишните доклади на фондациите от страна на Бюрото на Европейския парламент. Окончателният размер на безвъзмездните средства не трябва да надвишава размера на временната вноска.

Колко получават фондациите от бюджета на ЕС?

Къде се отчитат финансовите данни?

Фондациите трябва да декларират в своите годишни доклади всички приходи и разходи. Такива годишни доклади се състоят основно от:

 • одитен доклад, включващ финансови отчети, и
 • финансов отчет, основан на структурата на прогнозния бюджет;
 • подробности за сметките по отношение на приходи, разходи, активи и пасиви;
 • списък на даренията;
 • доклад за дейността.

Одитните доклади и даренията на фондациите могат да бъдат намерени тук.