Европейски политически партии 

Какво е европейска политическа партия?

Европейска политическа фондация е организация, свързана с европейска политическа партия, която поддържа и допълва целите на тази партия и е регистрирана от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органа“). Тези фондации наблюдават, анализират и участват в разискванията по проблемите на европейската публична политика. Те също така развиват дейности, свързани с проблемите на европейската публична политика, като например организиране на семинари, обучения, конференции и проучвания.

Как се финансира дадена европейска политическа партия?

До финансовата 2017 година финансирането беше под формата на оперативни безвъзмездни средства. От 2018 г. финансирането е под формата на вноска. Правилата за тази форма на финансиране са предвидени в дял XI от Финансовия регламент. С него могат да се покриват до 90% от възстановимите разходи на партията, като остатъкът следва да се покрива със собствени ресурси като членски внос и дарения.

Наличните средства за партиите са включени в бюджетен ред 402 от бюджета на Европейския парламент.

Какво може и какво не може да се заплаща с вноска от бюджета на ЕС?

Вноските могат да се използват за покриване на разходите, които са пряко свързани с целите, предвидени в устава на партията, т.е. т.нар. възстановими разходи, като например:

 • разходи за заседания и представителни разходи,
 • разходи за публикации,
 • административни разходи, разходи за персонал и пътни разходи,
 • разходи за кампанията за изборите за Европейски парламент.

Вноските не могат да се използват, наред с другото, за покриване на невъзстановими разходи, като например:

 • разходи за кампании за референдуми и избори (освен за европейските избори),
 • пряко или непряко финансиране на национални партии, кандидати за избори и национални политически фондации,
 • такси за обслужване на дългове.

Кой установява правилата за финансиране?

Правилата за финансиране са предвидени с регламент, приет от Съвета и Парламента съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Процедурите по прилагане са приети от Бюрото на Европейския парламент.

Кои правила се прилагат? (считано от финансовата 2019 година)

Какви условия трябва да са изпълнени, за да се получи финансиране?

За да получи вноска от Парламента, дадена партия трябва да отговаря на следните условия:

 • артията трябва да бъде регистрирана от Органа,
 • трябва да бъде представена в Европейския парламент от най-малко 1 член на Европейския парламент,
 • трябва да бъде одитирана от външен одитор, упълномощен от Европейския парламент,
 • не трябва да бъде обект на санкции, наложени от Органа.

За да бъде регистрирана от Органа, партията трябва да спазва условията за регистрация:

 • тя трябва да е със седалище в държава членка, посочено в нейния устав;
 • членуващите в нея партии трябва да са представени в поне една четвърт от държавите членки, членовете на Европейския парламент, националните парламенти, регионалните парламенти или събрания; или по време на последните избори за Европейски парламент тя или членуващите в нея партии трябва да са получили в поне една четвърт от държавите членки минимум три процента от гласовете във всяка една от тези държави членки;
 • членуващите в нея партии не са членове на друга европейска политическа партия;
 • трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;
 • тя или нейните членове трябва да са участвали в избори за Европейски парламент или да са изразили публично намерението си да участват в следващите избори за Европейски парламент; и
 • не трябва да преследва стопански цели.

Как работи на практика процедурата за финансиране?

Тук можете да изтеглите кратък доклад за актуалното състояние на процедурата по финансиране).

Всяка партия, която отговаря на гореспоменатите условия, може да подаде заявление за финансиране за дадена финансова година, като изпрати на Парламента до 30 септември на предходната финансова година своето заявление и прогнозен бюджет.

След като заявленията бъдат оценени и одобрени, средствата, които са налични в бюджета на Парламента, се разпределят между партиите според установен ред:

 • 10% се разпределят поравно,
 • 90% се разпределят пропорционално на броя на избраните членове на Европейския парламент, които са членове на партията.

Това представлява временна вноска, която се плаща в началото на всяка година (предварително финансиране). Размерът на временната вноска не може да надвишава сумата, посочена в заявлението за финансиране, нито 90% от възстановимите разходи, предвидени в прогнозния бюджет.

Окончателната вноска се установява след одобряване на годишните доклади на партиите от страна на Бюрото на Европейския парламент. Размерът на окончателната вноска не трябва да надхвърля размера на временната вноска, нито 90% от действително направените възстановими разходи.

Колко получават партиите от бюджета на ЕС?

Къде се отчитат финансовите данни?

Партиите трябва да декларират в своите годишни доклади всички приходи и разходи. Такива годишни доклади се състоят основно от:

 • одитен доклад, включващ финансови отчети;
 • финансов отчет, основан на структурата на прогнозния бюджет;
 • подробности за сметките по отношение на приходи, разходи, активи и пасиви;
 • списък на даренията;
 • доклад за дейността.

Одитните доклади и даренията на партиите (до 2017 г.) могат да бъдат намерени тук.