Обществени поръчки 

В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Европейския съюз („Финансовия регламент“), Европейският парламент е длъжен да публикува покани за представяне на оферти, за да възложи доставка на стоки или услуги или изпълнение на строителни работи.

Различните принципи, уреждащи процедурите за възлагане на обществени поръчки, включват принципа на прозрачност, който изисква началото на тези процедури да бъда оповестявано предварително и придружено с достатъчно информация.

1. Обществени поръчки с публикуване на обявление за поръчка

Съдържащата се в настоящия раздел информация се отнася до обществените поръчки на Европейския парламент и се публикува в съответствие с точки 3 и 4 от приложение I към Финансовия регламент и въз основа на точка 5 от приложение I към Финансовия регламент, които изискват публикуването на известие в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ). Публикацията на информация на настоящия уебсайт се счита за неофициална и не замества официалното публикуване в ОВ. Поканите за представяне на оферти, посочени в този раздел, се оповестяват чрез публикация на обявления за поръчка в серия S на Официален вестник на Европейския съюз и могат да бъдат преглеждани онлайн в базата данни на електронния ежедневник за поръчки (TED), която ежедневно се актуализира в интернет.

Обявленията за възлагане на поръчки на стойност под определените в Директивата прагове могат да бъдат отправяни до ограничен брой доставчици, подбрани след покана за изразяване на интерес. Този раздел включва също така покани за изразяване на интерес.

Документацията за обществените поръчки е на разположение и за всяка включена в списъка покана за представяне на оферти.

2. Поръчки на стойност над 15 000 EUR, но под определените от Директива 2014/24/ЕС прагове, се възлагат по реда на процедурата на договаряне.

Съдържащата се в настоящия раздел информация се отнася до обществените поръчки на Европейския парламент, публикувани в съответствие с член 3 от приложение І към Финансовия регламент.

Настоящата информация се отнася за основните елементи на процедурата за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. крайния срок за подаване на оферти и компетентната служба, към която да се отправят всякакви искания за информация. Посочената по-долу връзка предоставя достъп до таблица Excel, съдържаща списък с възложените поръчки по генерални дирекции на Европейския парламент.

Приложимите прагове съгласно Директива 2014/24/ЕС, считано от 1 януари 2020 г., са:

  • 139 000 EUR за поръчки за доставка на стоки и услуги;
  • 5 350 000 EUR за поръчки за строителни работи.