Възложени обществени поръчки 

Обща информация за възложените обществени поръчки

Финансовият регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз утвърждава принципа на прозрачност като един от принципите за изпълнение на бюджета. Редица разпоредби на Финансовия регламент осигуряват подходящо публикуване (по-специално последващо) във връзка с изпълнението на бюджета, наред с другото във връзка с възложените обществени поръчки съгласно член 163 от Финансовия регламент и точки 2 и 3 от приложение 1 към него. Дадена обществена поръчка се счита за „възложена“ към момента на вземане на решение за възлагане, или при липса на посоченото решение – в момента на подписване на първия договор (в това число рамков договор). В член 38 от Финансовия регламент се предвижда публикуването единствено на обществените поръчки, възложени през последните две години; по-старите данни ще бъдат достъпни при поискване и при спазване на Регламент (ЕС) 2018/1725.

Публикуване на възложените през 2018 и 2019 г. обществени поръчки.

От януари 2016 г. по отношение на публикуването нова разпоредба, съдържаща се в точки 2.5 и 3.3 от приложение І към Финансовия регламент налага публикуването на договорите в процес на изпълнение, в случай че са внесени изменения в стойността им без организирането на нова процедура по възлагане на обществена поръчка, както е посочено в член 172 от Финансовия регламент.

Обществени поръчки, за които се прилага Директива 2014/24/ЕС

По отношение на възложените през 2018 и 2019 г. обществени поръчки и в съответствие с точка 2 от приложение І към Финансовия регламент, разпоредбите относно мерките за последващо публикуване на обществените поръчки, за които се прилага Директива 2014/24/ЕС, предвиждат, че до Службата за публикации на Европейския съюз трябва да бъде изпратено обявление за възлагане на поръчка най-късно 30 календарни дни след приключването на процедурата, т.е. считано от датата на подписване на договора или рамковия договор.

Обявлението за възлагане на обществена поръчка се изпраща на Службата за публикации в случай на обществена поръчка, чиято стойност е равна или надвишава праговете, определени в член 4, букви а) и б) на Директива 2014/24/ЕС (член 175, параграф 1 от Финансовия регламент) и ако поръчката е възложена след провеждане на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка. В този случай възлагащият орган публикува обявление за възлагане:

а) преди подписването на договор или на рамков договор, чиято стойност е равна или надвишава праговете, фиксирани в член 175, параграф 1 от Финансовия регламент, възложен съгласно процедурата по точка 11.1, буква б) от приложение І към Финансовия регламент;

б) След подписването на договор или рамков договор, чиято стойност е равна или надвишава праговете, фиксирани в член 175, параграф 1 от Финансовия регламент, по-конкретно ако е възложен съгласно процедурите по точка 11.1 от приложение І към Финансовия регламент.

Срокът за изпращане на горепосоченото обявление трябва да бъде достатъчен, за да може то да бъде публикувано преди подписването на договора или рамковия договор, съгласно реда и условията на точка 35.1 от приложение І към Финансовия регламент.

Към 1 януари 2019 г. праговете по Директива 2014/24/ЕС (член 175, параграф 1 от Финансовия регламент) бяха определени, както следва:

  • 144 000 EUR за поръчки за доставка и услуги, включени в списъка на приложение XIV на Директива 2014/24/ЕС;
  • 5 548 000 EUR за договори за строителство.

Обществени поръчки, за които не се прилага Директива 2014/24/ЕС

В съответствие с член 163 от Финансовия регламент и точка 3 от приложение І към Финансовия регламент за прилагане относно мерките за последващо публикуване за обществените поръчки, които не са обхванати от Директива 2014/24/ЕС, законодателството предвижда, че обществените поръчки „се обявяват по подходящ начин“. Това обявяване включва, наред с другото, „публикуване най-късно до 30 юни на следващата финансова година на списък, включващ името на изпълнителя, стойността и предмета на възложената обществена поръчка“ за обществените поръчки на стойност, надвишаваща 15 000 EUR. Независимо от това точка 3.3 от приложение І на Финансовия регламент гласи: възлагащият орган публикува на своя уебсайт списък на договорите, чиято стойност е под праговете, посочени в член 175, параграф 1 от Финансовия регламент, както и на договорите, възложени в съответствие с точка 11.1, буква з) и букви й)—м) от приложение І към Финансовия регламент;

Член 172, параграф 3, букви а) – в) от Финансовия регламент

Възлагащият орган може да изменя договор или рамков договор без провеждането на нова процедура за възлагане на обществена поръчка в случаите, изчерпателно изброени в параграф 3. Въпреки това в точка 3.3 от приложение І към Финансовия регламент се предвижда задължително публикуване на списък на посочените изменени обществени поръчки, когато стойността на изменението е под праговете, предвидени в член 175, параграф 1 от Финансовия регламент. Тези прагове съответстват на стойностите от Директива 2014/24/ЕС, посочени по-горе.

Конкретни договори, основаващи се на рамкови договори

При конкретни договори и поръчки, основаващи се на рамков договор, сключен в рамките на определена финансова година най-късно до 30 юни, след края на тази финансова година на уебсайта на възлагащия орган следва да се публикува информация за стойността на обществената поръчка и за изпълнителите.

При изменението на регламента към точка 3 от приложение І към Финансовия регламент беше въведено задължение за публикуване на посочената информация относно стойността на самия рамков договор, дори тя да е под праговете, установени в директивата, но ако надвишава 15 000 EUR.

Публикуването се извършва по следния начин:

публикуване на уебсайта на Европейския парламент най-късно до 30 юни следващата година:

  • на списъка на всички обществени поръчки на стойност, надвишаваща 15 000 EUR, възложени през предходната година (с изключение на договорите за недвижими имоти и поръчките, класифицирани като служебна тайна), дори ако за някои от тях е публикувано и обявление за възлагане на поръчка в Официален вестник на ЕС. Тази разпоредба, която е в сила от 2008 г., надхвърля изискваното от действащите правила, но осигурява по-лесен достъп до всички възложени от институцията обществени поръчки;
  • списък на обществените поръчки, в които са внесени изменения по смисъла на член 172, параграф 3, букви а) – в) от Финансовия регламент, когато стойността на изменението надхвърля 15 000 EUR и е по-ниска от праговете, установени в член 175, параграф 1;
  • списък на информацията относно стойността и изпълнителите на конкретните договори/ поръчки, основаващи се на рамков договор, сключен в резултат на подписването на конкретен договор/поръчка или поради натрупан обем на конкретни договори/формуляри за поръчка, подписани независимо от общата сума по рамковия договор (над 15 000 EUR);
  • списък на външни експерти, избрани въз основа на член 237 от Финансовия регламент.

Договорите за недвижими имоти и поръчките, класифицирани като служебна тайна по точка 11.1, букви ж) и и) от приложение І към Финансовия регламент вече не се публикуват отделно в интернет, а се представят в годишния доклад относно възложените обществени поръчки, представян на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Конкретни обществени поръчки и договори, основаващи се на рамкови договори, възложени от политическите групи.

Член 38, параграф 4 от Финансовия регламент във вида, изменен чрез новия Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година въведе считано от 2019 г. за органите, изпълняващи бюджета на Съюза, пряко задължение да публикуват данните, отнасящи се до използването на тези средства. Посоченото задължение понастоящем се прилага и спрямо политическите групи, като се има предвид, че точка 400 от съответния нормативен акт на Бюрото приравнява кредитите, управлявани от групите към кредитите, подлежащи на децентрализирано непряко управление.

Публикуването на сведения, отнасящи се до разпоредбите на член 38 от Финансовия регламент и на точки 3.3 и 3.4 от приложение I към Финансовия регламент в рамките на дадена финансова година се осъществява, от името на политическите групи, през следващата година в рамките на списък, съставен от всяка група.