μέσα ενημέρωσης και εκδηλώσεις 

Η ΓΔ Επικοινωνίας ενέκρινε πολυετές πρόγραμμα εργασίας για επιχορηγήσεις στον τομέα της επικοινωνίας, που καλύπτει την περίοδο 2016-2019. Το εν λόγω πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τις επιχορηγήσεις υλοποιείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dgcomm-subvention@ep.europa.eu