Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Publiskais iepirkums

 

Saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam (Regula (ES) Nr. 966/2012, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 28. oktobra Regulu 2015/1929), un tās piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamentam ir pienākums sākt iepirkuma procedūras, iegādājoties preces un pasūtot pakalpojumus un būvdarbus.

 
 

Viens no principiem, kas piemērojami ar publisko iepirkumu saistītajām procedūrām, ir pārredzamības princips, kas paredz pienācīgu ex ante publicitāti publiskā iepirkuma procedūru sākšanas brīdī, kā norādīts turpmāk :

1. Publiskie iepirkumi ar iepirkuma paziņojuma publicēšanu

Šajā sadaļā iekļautā informācija attiecas uz Eiropas Parlamenta publiskā iepirkuma līgumiem, par kuriem saskaņā ar Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 123. un 124. pantu, kā arī pamatojoties uz minēto piemērošanas noteikumu 126. pantu, publicē paziņojumu „Oficiālajā Vēstnesī”. Publikācija šajā vietnē ir uzskatāma par neoficiālu, un tā neaizstāj oficiālo publikāciju „Oficiālajā Vēstnesī”. Par šajā sadaļā minētajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu tiek publicēts iepirkuma paziņojums „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (S sērija), un ar tiem var iepazīties TED datubāzē, kuru katru dienu internetā atjaunina.

Ja pasūtījumu vērtība ir mazāka nekā direktīvā noteiktie robežlielumi, konkursu var izsludināt ierobežotam skaitam pretendentu, kurus izvēlas, uzaicinot izteikt ieinteresētību. Šajā sadaļā iekļauj arī uzaicinājumus izteikt ieinteresētību.

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama arī attiecībā uz visiem sarakstā iekļautajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu.

2. Iepirkumi, kuru vērtība ir lielāka par EUR 15 000, bet mazāka par Direktīvā 2014/24/ES noteiktajiem robežlielumiem un kurus izsludina saskaņā ar sarunu procedūru

Šajā sadaļā iekļautā informācija attiecas uz Eiropas Parlamenta publiskā iepirkuma līgumiem, kuriem piemēro Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 124. pantu.

Publicētajā informācijā ir norādīti atbilstoši sarunu procedūrai izsludinātā publiskā iepirkuma galvenie elementi, tostarp piedāvājumu iesniegšanas termiņš un atbildīgais dienests, kurā vērsties, lai saņemtu visu vajadzīgo informāciju. Izmantojot turpmāk norādīto saiti, var piekļūt Excel datnei ar informāciju par Eiropas Parlamenta Ģenerāldirektorāta publiskā iepirkuma līgumiem.

Informācijai — no 2018. gada 1. janvāra saskaņā ar Direktīvu 2014/24/ES ir noteikti šādi robežlielumi :

  • EUR 144 000 piegādes un pakalpojumu līgumiem
  • EUR 5 548 000 būvdarbu līgumiem

Papildinformāciju skatīt :