Ex post publicēšana 

Saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, uz dotāciju piešķiršanu attiecas pārredzamības princips, kas cita starpā nosaka ex post publicēšanas pienākumu.

Finanšu regulas 38. un 189. pantā attiecībā uz dotācijām ir noteikts, ka visas dotācijas, kas piešķirtas finanšu gada laikā, “Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs publicē vēlākais līdz tā gada 30. jūnijam, kas seko tam finanšu gadam, kurā par līdzekļiem uzņemtas juridiskās saistības”.

Parlamentam, lai būtu ievēroti tiesību akti personas datu aizsardzības jomā (Finanšu regulas 38. panta 2. punkts), ir arī pienākums ierobežot informācijas par dotācijām publicēšanu. Tīmekļa vietnē tiks publicēta informācija par pēdējos divos gados piešķirtajām dotācijām. Vecāki dati būs pieejami pēc pieprasījuma atbildīgajos ģenerāldirektorātos, pienācīgi ievērojot Regulu (ES) 2018/1725.