Iestāde 

No 2017. gada 1. janvāra Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem piemēro jaunu reģistrācijas sistēmu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu ir izklāstīti jaunie noteikumi, un ar to tiek izveidota Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1141 

Iestāde ir izveidota, lai saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 reģistrētu un kontrolētu Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskos fondus, kā arī piemērotu tiem sankcijas.

Iestādes tīmekļa vietne:http://www.appf.europa.eu